Posto 7 wall, 48×48 size

Posto 7 wall, 48×48 size